Kunitoshi

Sword ID 0000-0414  
Mei
来孫太郎作
rai magotarō saku
花押正応五年辰八月十三日
(kakihan) shoō 5 nen (x) tatsu 8 gatsu 13 hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77.3 Sori (cm) 2.67
Moto-haba (cm) 2.85 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1292
References[?] NN-2-1-18
Links
Location
Certificate Type Certificate ID