Kunitoshi

Sword ID 0000-1121  
Mei
國俊
kunitoshi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 72.11 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) 3.24 Saki-haba (cm) 2.06
Moto-kasane (cm) 0.55 Saki-kasane (cm) 0.42
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######