Kunitoshi

Sword ID 0000-0540  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 67.8 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 2.7 Saki-haba (cm) 1.85
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID