Kunitoshi

Sword ID 0000-0546  
Mei
来國俊
rai kunitoshi
文保二年七月
bunpō 2 nen 7 gatsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.2 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1318
References[?] NK-2-61, K298
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID