Kunitsugu

Sword ID 0000-0421  
Mei
来國次
rai kunitsugu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 32.7 Sori (cm) 0.1
Moto-haba (cm) 3.18 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunitsugu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-2-30, NK-2-F20
Links
Location
Certificate Type Certificate ID