National Treasure

Kunimitsu

Sword ID 0000-0422    
Mei
國光
kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 42.3 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2.1 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-4-16
Links
Location

Kunitsugu

Sword ID 0000-0421    
Mei
来國次
rai kunitsugu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 32.7 Sori (cm) 0.1
Moto-haba (cm) 3.18 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunitsugu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-2-30, NK-2-F20
Links
Location

Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光

Sword ID 0000-0420    
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 27.6 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.78 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-2-29, MH-38
Links
Location

Kunimitsu

Sword ID 0000-0419    
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 80.7 Sori (cm) 3.33
Moto-haba (cm) 3.02 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-2-28
Links
Location Kyushu National Museum

Kunimitsu

Sword ID 0000-0418    
Mei
来國光 嘉暦二年二月日
rai kunimitsu kareki 2 nen 2 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 79.1 Sori (cm) 3.6
Moto-haba (cm) 2.06 Saki-haba (cm) 1.9
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1327
References[?] NN-2-2-27
Links
Location Tokyo National Museum

Kunitoshi

Sword ID 0000-0417    
Mei
来國俊
rai kunitoshi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.54 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2.27 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-1-21, NK-2-60
Links
Location

Kunitoshi

Sword ID 0000-0416    
Mei
来國俊
rai kunitoshi
正和五年十一月日
showa 5 nen 11 gatsu hi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.15 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2.58 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1316
References[?] NN-2-1-22
Links
Location

Kunitoshi

Sword ID 0000-0415    
Mei
来國俊
rai kunitoshi
Type Other Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 54.4 Sori (cm) 1.67
Moto-haba (cm) 2.27 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-1-20
Links
Location

Kunitoshi

Sword ID 0000-0414    
Mei
来孫太郎作
rai magotarō saku
花押正応五年辰八月十三日
(kakihan) shoō 5 nen (x) tatsu 8 gatsu 13 hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77.3 Sori (cm) 2.67
Moto-haba (cm) 2.85 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1292
References[?] NN-2-1-18
Links
Location

Tsurikane Kiri

Sword ID 0000-0413    
Mei
國行
kuniyuki
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 76.5 Sori (cm) 3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kuniyuki School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-1-17, NN-1-8-10
Links
Location
Syndicate content