National Treasure

Sukemitsu

Sword ID 0000-0109    
Mei
一備州吉岡住左近将監紀助光
ichi bishū yoshioka ju sakon shogen ki no sukemitsu
元応二年庚申十一月日
genō ni nen kinoe saru jūichi gatsu hi
Type Naginata Tsukurikomi U-no-kubi-zukuri
Nagasa (cm) 56.6 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) 3.3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Sukemitsu School Yoshioka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year 1320
References[?] NN-3-2-17, JS-106, BI-120
Links
Location Private Collection

Kuwayama Hōshō

Sword ID 0000-0106    
Mei
高市住金吾藤貞吉
takaichi ju kingoto sadayoshi
元享ニニ年子甲十月十八曰
genkō 2 2 nen ne kinoto 10 gatsu 18 hi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.76 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.5 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Sadayoshi School
Period Kamakura (1184-1336) Year 1324
References[?] NN-3-2-14, NK-2-F34, NN-2-3-16
Links
Location

Chikakage

Sword ID 0000-0082    
Mei
備前國長船洋近景
bizen kuni osafune ju chikakage
嘉暦ニニ年?月日
kareki 2 2 nen ? gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 80.6 Sori (cm) 3
Moto-haba (cm) 4.9 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Chikakage School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year 1329
References[?] NN-3-1-34, NK-9-F92
Links
Location

Kagemitsu

Sword ID 0000-0081    
Mei
廣峯山御剣 願主武蔵國秩父
kohozan ontsurugi ganshu musashi kuni chichibu
郡住大河原左衛門尉丹治朝臣時基
gori ju ogawara saemonnojo tanji ason tokimoto
於播磨國宍粟郡三方西
oite harima kuni shishiawa gori miho no nishi
造進之
tsukuri shinzu kore
備前國長船住左兵衛尉景光
bizen kuni osafune ju sahyoenojo kagemitsu
作者進士三郎景政
sakusha shinshi saburo kagemasa
嘉暦二二年己巳七月日
kareki 2 2 nensuchinoto mi 7 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 82.7 Sori (cm) 2.6
Moto-haba (cm) 3.1 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kagemitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year 1329
References[?] NN-3-1-32, NK-9-254
Links
Location Saitama Prefectural Museum of History and Folklore

Kagemitsu

Sword ID 0000-0080    
Mei
備州長船住景光
bishū osafune ju kagemitsu
元享三年三月日
genkō 3 nen 3 gatsu hi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 28.3 Sori (cm) 0.2
Moto-haba (cm) 2.6 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kagemitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year 1323
References[?] NN-3-1-31, NK-9-242, MN-122, KT-48, TBJ-539F
Links
Location

Koryū Kagemitsu / 小龍景光

Sword ID 0000-0079    
Mei
備前國長船住景光
bizen kuni osafune ju kagemitsu
元享二年五月日
genkō 2 nen 5 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.6 Sori (cm) 3
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kagemitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year 1322
References[?] NN-3-1-29, NK-9-F88, NK-9-241, MH-119, NZK-615, KT-45, FFB-94, KUBIKIRI1-158-2, KUBIKIRI2-85, TB-NKS-128
Links
Location Tokyo National Museum

Nagamitsu

Sword ID 0000-0068    
Mei
備前國長船住左近将監長光造
bizen no kuni osafune ju sakon shogen nagamitsu tsukuru
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.8 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-40
Links
Location

Nagamitsu

Sword ID 0000-0067    
Mei
備前國長船住人長光造
bizen kuni osafune junin nagamitsu tsukuru
Type Naginata Tsukurikomi Naginata-zukuri
Nagasa (cm) 44.2 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-39
Links
Location

Nagamitsu

Sword ID 0000-0066    
Mei
長光
nagamitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 68.8 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-38
Links
Location Tokyo National Museum

Nagamitsu

Sword ID 0000-0064    
Mei
熊野三所権現長光
kumano sansho gongen nagamitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 75 Sori (cm) 2.9
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-36
Links
Location
Syndicate content