National Treasure

Sanemitsu

Sword ID 0000-1225    
Mei
眞光
sanemitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77.3 Sori (cm) 2.9
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Sanemitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location Chido Museum, Tsuruoka, Yamagata

Uesugi-Tachi / 上杉太刀

Sword ID 0000-0584    
Mei
ichi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 76.06 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Ichi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-56
Links
Location Tokyo National Museum

Hotarumaru

Sword ID 0000-0440    
Mei
来國俊
rai kunitoshi
永仁五年三月日
einin 5 nen 3 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi
Nagasa (cm) 101.35 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1297
References[?] NN-1-1-18
Links
Location

Yoshihira

Sword ID 0000-0439    
Mei
吉平
yoshihira
Type Tachi Tsukurikomi
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshihira School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location

Masatsune

Sword ID 0000-0438    
Mei
正恒
masatsune
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.2 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) 2.8 Saki-haba (cm) 1.7
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Masatsune School Ko-Bizen
Period Heian (806-1184) Year
References[?] JK-75
Links
Location

Masatsune

Sword ID 0000-0437    
Mei
正恒
masatsune
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.2 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Masatsune School Ko-Bizen
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-9-155
Links
Location

Masatsune

Sword ID 0000-0436    
Mei
正恒
masatsune
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Masatsune School
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-9-154
Links
Location

Masatsune

Sword ID 0000-0435    
Mei
正恒
masatsune
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 72 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Masatsune School Ko-Bizen
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-9-150
Links
Location

Yasuie

Sword ID 0000-0434    
Mei
安家
yasuie
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77.3 Sori (cm) 3.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yasuie School
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-3-F46
Links
Location Kyoto National Museum

Nobufusa

Sword ID 0000-0433    
Mei
信房作
nobufusa saku
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 76 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Nobufusa School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-9-F54
Links
Location
Syndicate content