Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光

Sword ID 0000-0420  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 27.6 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.78 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-2-29, MH-38
Links
Location
Certificate Type Certificate ID