Sword Database

Record Type Period Smith Tsukurikomi Nagasasort icon Sori
Tomoyuki Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Tomoyuki Shinogi-zukuri 180.6cm 5cm
Nagayoshi Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Nagayoshi Shinogi-zukuri 135.8cm 4.9cm
Tomomitsu Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Tomomitsu Shinogi-zukuri 126cm 5.8cm
Hotarumaru Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 101.35cm
Rikiō Tachi Kamakura (1184-1336) Rikiō Shinogi-zukuri 90.9cm 4.2cm
Unshō Tachi Kamakura (1184-1336) Unshō Shinogi-zukuri 90.29cm 2.58cm
Sanetsune Tachi Kamakura (1184-1336) Sanetsune Shinogi-zukuri 89.7cm 3.7cm
Ō-Kanehira Tachi Heian (806-1184) Kanehira Shinogi-zukuri 89.2cm 3.4cm
Kunitsuna Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 87.27cm 2.5cm
Kunitsuna Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsuna Shinogi-zukuri 86.1cm 3.48cm
Yasutsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yasutsugu Shinogi-zukuri 85.7cm 2.4cm
Unji Tachi Kamakura (1184-1336) Unji Shinogi-zukuri 85.4cm 2.3cm
Yasutsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yasutsugu Shinogi-zukuri 85.2cm 3.5cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 84.99cm 2.3cm
Tsugutada Tachi Kamakura (1184-1336) Tsugutada Shinogi-zukuri 84.84cm 3.03cm
Yukihiro Tachi Shinto (1596-1781) Yukihiro Shinogi-zukuri 83.93cm 3.87cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 83.8cm 3.9cm
Juzumaru / 数珠丸 Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 83.63cm 3.03cm
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 83.6cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 83.6cm 3.5cm
O-Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 83.48cm
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 83.4cm 3.2cm
Soma Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 83.33cm
Tsugutada Tachi Kamakura (1184-1336) Tsugutada Shinogi-zukuri 83.33cm 1.52cm
Shikkake Nagamaki Nagamaki Kamakura (1184-1336) Kanmuri-otoshi-zukuri 83.1cm 3cm
Sadamori Katana Nanbokuchō (1336-1394) Sadamori Shinogi-zukuri 82.75cm 1.1cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 82.7cm 2.6cm
Sukemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Sukemitsu Shinogi-zukuri 82.4cm 3.4cm
Kunitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 82.1cm 2.5cm
Kunitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Shinogi-zukuri 82.1cm 3cm
Fukuoka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 81.8cm 3cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 81.7cm 3.2cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 81.4cm 2.6cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 81.3cm 3.3cm
Muneyoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Muneyoshi Shinogi-zukuri 81.2cm 3.2cm
Tsunetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 80.9cm 3.95cm
Ō-Mihara Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Masahiro 80.75cm
Kunimitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 80.7cm 3.33cm
Chikakage Tachi Kamakura (1184-1336) Chikakage Shinogi-zukuri 80.6cm 3cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 80.6cm 2.12cm
Hisakuni Tachi Kamakura (1184-1336) Hisakuni Shinogi-zukuri 80.4cm 3.03cm
Yamatorige / 山鳥毛 Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 80.3cm 3.18cm
Ryōkai Tachi Kamakura (1184-1336) Ryōkai Shinogi-zukuri 80.3cm 3cm
Motohira Katana Bakumatsu (1804-1912) Motohira Shinogi-zukuri 80.3cm 1.6cm
Kageyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kageyasu Shinogi-zukuri 80.3cm 2.8cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 80.2cm 2.5cm
Tomonari Tachi Heian (806-1184) Tomonari Shinogi-zukuri 80cm 2.9cm
Kuniyasu Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyasu Shinogi-zukuri 80cm 3cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 80cm 2.88cm
Tadatsuna Katana Edō (1615-1804) Tadatsuna Shinogi-zukuri 80cm 1.7cm