Yoshifusa

Sword ID 0000-0017  
Mei
吉房
yoshifusa
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 81.3 Sori (cm) 3.3
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Yoshifusa School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year 1232-1233
References[?] NN-2-8-29, NK-9-F60
Links
Location
Certificate Type Certificate ID