Motohira

Sword ID 0000-0685  
Mei
七十六歳
76 sai
奥大和守平朝臣元平
oku yamato no kami taira ason motohira
文政二年卯二月
bunsei 2 nen u 2 gatsu
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 80.3 Sori (cm) 1.6
Moto-haba (cm) 2.94 Saki-haba (cm) 2.08
Moto-kasane (cm) 0.62 Saki-kasane (cm) 0.47
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Motohira School
Period Bakumatsu (1804-1912) Year 1819
References[?] SST-605
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID ######