Hotarumaru

Sword ID 0000-0440  
Mei
来國俊
rai kunitoshi
永仁五年三月日
einin 5 nen 3 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi
Nagasa (cm) 101.35 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Kunitoshi School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1297
References[?] NN-1-1-18
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Lost in WWII.