Tsugutada

Sword ID 0000-1304  
Mei
次忠
tsugutada
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 84.84 Sori (cm) 3.03
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Tsugutada School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year 1275-1278
References[?] NZK-871-2
Links
Location
Certificate Type Certificate ID