Muneyoshi

Sword ID 0000-1341  
Mei
宗吉作
muneyoshi saku
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 81.2 Sori (cm) 3.2
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Muneyoshi School Ko-Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-30
Links
Location Atsuta Jingu
Certificate Type Certificate ID