Kunimitsu

Sword ID 0000-1108  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 83.6 Sori (cm) 3.5
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location Shiogama Shrine Museum, Shiogama, Miyagi
Certificate Type Certificate ID