Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Provincesort icon Era Mei
0000-0593 Nagayoshi
明応六年九月三十日
meio 6 nen 9 gatsu 30 nichi
0000-0593 Nagayoshi
平安城永吉
heianjō nagayoshi
0000-0594 Yoshinori
吉則
yoshinori
0000-0595 Yoshinori
平安城吉則作
heianjō yoshinori saku
0000-0596 Yoshinori
三条吉則和泉國作
sanjō yoshinori izumi kuni saku
0000-0597 Yoshinori
小布施四郎左衛門尉源久寿重代
kobuse shirōsaemonjō motohisa toshishige
0000-0597 Yoshinori
三条布施藤原吉則於越前作
sanjō fuse fujiwara yoshinori oite echizen saku
0000-0603 Tanehiro
肥後大掾源種廣
higo daijō minamoto tanehiro
0000-0604 Tanehiro
肥前國住肥後大掾源種廣
hizen kuni ju higo daijō minamoto tanehiro
0000-0496 Sayo Samonji
筑州住
chikushū ju
0000-0607 Sanemori
眞守造
sanemori tsukuru
0000-0608 Aritsuna
有綱
aritsuna
0000-0609 Aritsuna
有綱
aritsuna
0000-0610 Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0611 Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0612 Sanemori
大原眞守
ōhara sanemori
0000-0613 Sanekage
眞景
sanekage
0000-0614 Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0617 Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0618 Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0619 Sadatsuna
貞綱
sadatsuna
0000-0621 Shigemitsu
達磨
daruma
0000-0622 Masamitsu
正光
masamitsu
0000-0623 Daruma
達磨
daruma
0000-0624 Kuninaga
来國長
rai kuninaga
0000-0625 Kuninaga
来國長
rai kuninaga
0000-0626 Kuninaga
来國長
rai kuninaga
0000-0627 Sukemasa
資正
sukemasa
0000-0627 Sukemasa
武州住康重作
bushū ju yasushige saku
0000-0628 Senjuin Tachi
千手院
senjuin
0000-0629 Shigeyuki
大和國住人重行
yamato kuni junin shigeyuki
0000-0630 Rikiō
力王
rikiō
0000-0631 Yasushige
千手院康重
senjuin yasushige
0000-0632 Mitsusuke
大和國光夫
yamato kuni mitsusuke
0000-0633 Yukihira
建暦□年月日
kenryaku ? nen getsu hi
0000-0633 Yukihira
行平
yukihira
0000-0634 Yoshihiro
大和國添上郡千手院義廣
yamato kuni soekami-gori senjuin yoshihiro
0000-0634 Yoshihiro
文和二年八月日
bunna 2 nen 8 gatsu hi
0000-0635 Yoshisada
筑前住源信國吉貞
chikuzen ju minamoto nobukuni yoshisada
0000-0636 Moriie
守家
moriie
0000-0641 Kanenaga
兼永
kanenaga
0000-0642 Kanenaga
兼永
kanenaga
0000-0160 Odoributsu
踊佛朝比奈源左衛門所持
odoributsu asahina genzaemon shoji
0000-0645 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0645 Sa
sa
0000-0646 Sa
sa
0000-0646 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0647 Sa
sa
0000-0647 Sa
暦応二年十日
ryakuō 2 nen 10 hi
0000-0648 Sa
sa