Nagayoshi

Sword ID 0000-0591  
Mei
平安城長吉
heianjō nagayoshi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.4 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagayoshi School Heianjō
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?] NK-2-98, KT-430
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID