Aritsuna

Sword ID 0000-0609  
Mei
有綱
aritsuna
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.5 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Aritsuna School Hoki Ōhara
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-3-202
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID