Yoshinori

Sword ID 0000-0595  
Mei
平安城吉則作
heianjō yoshinori saku
Type Wakizashi Tsukurikomi
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Yoshinori School Heianjō
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?] NK-2-100, K158
Links
Location
Certificate Type Certificate ID