Kuninaga

Sword ID 0000-0625  
Mei
来國長
rai kuninaga
Type Wakizashi Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 33 Sori (cm) 0.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Kuninaga School Nakajima Rai
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-2-106
Links
Location
Certificate Type Certificate ID