Nagayoshi

Sword ID 0000-0592  
Mei
平安城永吉作
heianjō nagayoshi saku
文明十七年十二月日
bunmei 17 nen 12 gatsu hi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Nagayoshi School Heianjō
Period Muromachi (1394-1570) Year 1485
References[?] NK-2-99, K225
Links
Location
Certificate Type Certificate ID