Yasutsuna

Sword ID 0000-0610  
Mei
安綱
yasutsuna
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.2 Sori (cm) 3.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Yasutsuna School Hoki Ōhara
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-3-199
Links
Location
Certificate Type Certificate ID