Yoshinori

Sword ID 0000-0594  
Mei
吉則
yoshinori
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 75.8 Sori (cm) 2.5
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Yoshinori School Sanjo
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-2-101
Links
Location
Certificate Type Certificate ID