Yoshinori

Sword ID 0000-0596  
Mei
三条吉則和泉國作
sanjō yoshinori izumi kuni saku
Type Wakizashi Tsukurikomi
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yoshinori School Heianjō
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?] NK-2-100, K159
Links
Location
Certificate Type Certificate ID