Yasutsuna

Sword ID 0000-0614  
Mei
安綱
yasutsuna
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 75.3 Sori (cm) 2.72
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yasutsuna School Hoki Ōhara
Period Heian (806-1184) Year
References[?] TBJ-619-21
Links
Location
Certificate Type Certificate ID