Nagayoshi

Sword ID 0000-0593  
Mei
平安城永吉
heianjō nagayoshi
明応六年九月三十日
meio 6 nen 9 gatsu 30 nichi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Nagayoshi School Heianjō
Period Muromachi (1394-1570) Year 1497
References[?] NK-2-99, K226
Links
Location
Certificate Type Certificate ID