Yasutsuna

Sword ID 0000-0611  
Mei
安綱
yasutsuna
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 76.4 Sori (cm) 2.8
Moto-haba (cm) 2.8 Saki-haba (cm) 1.7
Moto-kasane (cm) 0.55 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yasutsuna School Hoki Ōhara
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-3-200
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID