Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0374 Yukihiro
観応元元年八月日
kanō gannen 8 gatsu hi
0000-0375 Tomomitsu
備州長船倫光
bishū osafune tomomitsu
0000-0375 Tomomitsu
貞治五年二月日
teiji 5 nen 2 gatsu hi
0000-0379 Aizu Shintōgo
國光
kunimitsu
0000-0382 Inaba Shizu
志津
shizu
0000-0382 Inaba Shizu
光徳 (花押)
kōtoku (kao)
0000-0384 Sakai Shizu
兼氏
kaneuji
0000-0394 Futatsu Mei Norimune
□□國則宗
? ? kuni norimune
0000-0395 Tōtōmi Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0398 Hachiya Nagamitsu
長光
nagamitsu
0000-0401 Ō-Kanehira
備前國包平作
bizen kuni kanehira saku
0000-0434 Yasuie
安家
yasuie
0000-0435 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0436 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0437 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0438 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0439 Yoshihira
吉平
yoshihira
0000-0440 Hotarumaru
来國俊
rai kunitoshi
0000-0440 Hotarumaru
永仁五年三月日
einin 5 nen 3 gatsu hi
0000-0443 Shinano Tōshirō / 信濃藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0444 Masuda Tōshirō / 増田藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0445 Shumei Tōshirō / 朱銘藤四郎
藤四郎
tōshirō
0000-0446 Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0448 Mōri Tōshirō / 毛利藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0450 Iwakiri Natsuka Tōshirō / 岩切長束藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0451 Midare Tōshirō / 乱藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0453 Maeda Tōshirō / 前田藤四郎
吉光
yoshimitsu
0000-0459 Fuma Masamune
正宗
masamune
0000-0469 Fudo Masamune / 不動正宗
正宗
masamune
0000-0475 Kotegiri Masamune
朝倉籠手切太刀なり天正三年
asakura kotegiri no tachi nari tensho 3 nen
0000-0475 Kotegiri Masamune
右幕下御搨上大津伝十郎拝領
migi bakka osuriage otsu denjurō hairyō
0000-0489 Namioyogi Kanemitsu
namioyogi matsudai no ken kanemitsu nari
0000-0489 Namioyogi Kanemitsu
hashiba okayama chunagon hideaki shoji
0000-0491 Ō-Aoe
貞次本阿 (花押)
sadatsugu hon'ami (kakihan)
0000-0493 Nikkari Aoe / にっかり青江
羽柴五郎左衛門尉長
hashiba gorōsaemon no jō naga
0000-0495 Ō-Mihara
本阿光徳 (花押)
hon'ami kotoku (kakihan)
0000-0495 Ō-Mihara
o-mihara futatsudo asano kii no kami hairyo
0000-0496 Sayo Samonji
sa
0000-0496 Sayo Samonji
筑州住
chikushū ju
0000-0498 Chō Samonji
sa suriage kotoku (kakihan)
0000-0501 Junkei Samonji
筒井順慶磨上
tsutsui junkei suriage
0000-0502 Yoshimi Samonji
永禄九年八月日
eiroku 9 nen 8 gatsu hi
0000-0502 Yoshimi Samonji
左文字吉見正頼磨上之
samonji yoshimi masayori suriage kore
0000-0509 Fudō Kuniyuki
國行
kuniyuki
0000-0510 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-0511 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-0512 Munechika
三条
sanjo
0000-0514 Yoshiie
吉家作
yoshiie saku
0000-0515 Kanenaga
兼永
kanenaga
0000-0516 Kuninaga
國永
kuninaga