Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0081 Kagemitsu
造進之
tsukuri shinzu kore
0000-0081 Kagemitsu
備前國長船住左兵衛尉景光
bizen kuni osafune ju sahyoenojo kagemitsu
0000-0081 Kagemitsu
作者進士三郎景政
sakusha shinshi saburo kagemasa
0000-0081 Kagemitsu
嘉暦二二年己巳七月日
kareki 2 2 nensuchinoto mi 7 gatsu hi
0000-0082 Chikakage
備前國長船洋近景
bizen kuni osafune ju chikakage
0000-0082 Chikakage
嘉暦ニニ年?月日
kareki 2 2 nen ? gatsu hi
0000-0089 Tadahiro
武蔵大掾藤原忠廣
musashi daijō fujiwara tadahiro
0000-0091 Yoshimichi
丹波守吉道
tamba no kami yoshimichi
0000-0094 Ujiyoshi
若狭守藤原氏善
wakasa no kami fujiwara ujiyoshi
0000-0096 Tadahiro
近江大掾藤原忠廣
omi daijō fujiwara tadahiro
0000-0099 Yoshimichi
三品丹波守吉道
mishina tamba no kami yoshimichi
0000-0099 Yoshimichi
攝州大阪住元禄三年二月日
sesshū osaka ju genroku 3 nen 2 gatsu hi
0000-0104 Kotekashiwa Kanenaga
包永
kanenaga
0000-0104 Kotekashiwa Kanenaga
天正二年三月十三日
tensho 2 nen 3 gatsu 13 hi
0000-0106 Kuwayama Hōshō
高市住金吾藤貞吉
takaichi ju kingoto sadayoshi
0000-0106 Kuwayama Hōshō
元享ニニ年子甲十月十八曰
genkō 2 2 nen ne kinoto 10 gatsu 18 hi
0000-0109 Sukemitsu
一備州吉岡住左近将監紀助光
ichi bishū yoshioka ju sakon shogen ki no sukemitsu
0000-0109 Sukemitsu
元応二年庚申十一月日
genō ni nen kinoe saru jūichi gatsu hi
0000-0110 Sukemitsu
備前國吉岡住左近将監紀助光
bizen no kuni yoshioka ju sakon shogen ki sukemitsu
0000-0110 Sukemitsu
一南無八幡大菩薩南無妙見大菩薩元享二年三月日
ichi namu hachiman daibosatsu namumyoken daibosatsu genko 2 nen 3 gatsu hi
0000-0111 Nagashige
備州長船住長重
bishu osafune ju nagashige
0000-0111 Nagashige
甲戌
kinoe inu
0000-0112 Masatsune
正恒
masatsune
0000-0113 Sadatsugu
貞次
sadatsugu
0000-0118 Nagamei Sadamune
相模國住人貞宗
sagami kuni junin sadamune
0000-0118 Nagamei Sadamune
建武三年八月
kemmu 3 nen 8 gatsu
0000-0119 Kitsunegasaki
為次
tametsugu
0000-0120 Yasutsugu
康次
yasutsugu
0000-0121 Moritoshi
守利
moritoshi
0000-0122 Kokin Denju no Tachi
豊後國行平作
bungo kuni yukihira saku
0000-0123 Korekazu
藤原是一精鍛
fujiwara korekazu seitan
0000-0123 Korekazu
明治二年二月日
meiji 2 nen 2 gatsu hi
0000-0125 Yoshimichi
丹波守吉道
tamba no kami yoshimichi
0000-0144 Naotane
庄司美濃介直胤 (花押)
shoji mino suke naotane (kao)
0000-0144 Naotane
嘉永元年十一月日
kaei gan-nen 11 gatsu hi
0000-0145 Tsunanobu
羽州米澤住赤間綱信
ushū yonezawa ju akama tsunanobu
0000-0145 Tsunanobu
天保十四年十ニ月吉日
tenpo 14 nen 12 gatsu kichijitsu
0000-0157 Sukenaga
横山加賀介藤原祐永
yokoyama kaga suke fujiwara sukenaga
0000-0157 Sukenaga
天保十年ニ月日備州長船住
tenpo 10 nen 2 gatsu hi (kikumon) bishu osafune ju
0000-0158 Masafusa
薩摩住藤原正房
satsuma ju fujiwara masafusa
0000-0158 Masafusa
正徳三年三月日
shotoku 3 nen 3 gatsu hi
0000-0159 Harumitsu
備前國住長船十郎左衛門尉春光作
bizen kuni ju osafune jurōsaemonjō harumitsu saku
0000-0159 Harumitsu
天文ニ十三年ニ月吉日
tenmon 23 nen 2 gatsu kichijitsu
0000-0160 Odoributsu
寛永元貞俊圉圓坊筑後住
kanei gan sadatoshi gyoenbo chikugo ju
0000-0160 Odoributsu
踊佛朝比奈源左衛門所持
odoributsu asahina genzaemon shoji
0000-0161 Ietsugu
家次作
ietsugu saku
0000-0164 Masamune
正宗
masamune
0000-0167 Munetsugu
固山備前介藤原宗次
koyama bizen suke fujiwara munetsugu
0000-0167 Munetsugu
安政三年八月日
ansei 3 nen 8 gatsu hi
0000-0175 Masashige
肥州平戸住正重
hishū hirado ju masashige