Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0618 Yasutsuna
安綱
yasutsuna
0000-0619 Sadatsuna
貞綱
sadatsuna
0000-0621 Shigemitsu
達磨
daruma
0000-0622 Masamitsu
正光
masamitsu
0000-0623 Daruma
達磨
daruma
0000-0624 Kuninaga
来國長
rai kuninaga
0000-0625 Kuninaga
来國長
rai kuninaga
0000-0626 Kuninaga
来國長
rai kuninaga
0000-0627 Sukemasa
資正
sukemasa
0000-0627 Sukemasa
武州住康重作
bushū ju yasushige saku
0000-0628 Senjuin Tachi
千手院
senjuin
0000-0629 Shigeyuki
大和國住人重行
yamato kuni junin shigeyuki
0000-0630 Rikiō
力王
rikiō
0000-0631 Yasushige
千手院康重
senjuin yasushige
0000-0632 Mitsusuke
大和國光夫
yamato kuni mitsusuke
0000-0633 Yukihira
行平
yukihira
0000-0633 Yukihira
建暦□年月日
kenryaku ? nen getsu hi
0000-0634 Yoshihiro
大和國添上郡千手院義廣
yamato kuni soekami-gori senjuin yoshihiro
0000-0634 Yoshihiro
文和二年八月日
bunna 2 nen 8 gatsu hi
0000-0635 Yoshisada
筑前住源信國吉貞
chikuzen ju minamoto nobukuni yoshisada
0000-0636 Moriie
守家
moriie
0000-0641 Kanenaga
兼永
kanenaga
0000-0642 Kanenaga
兼永
kanenaga
0000-0645 Sa
sa
0000-0645 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0646 Sa
sa
0000-0646 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0647 Sa
sa
0000-0647 Sa
暦応二年十日
ryakuō 2 nen 10 hi
0000-0648 Sa
sa
0000-0648 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0649 Sa
sa
0000-0649 Sa
筑州住
chikushū ju
0000-0655 Katsukuni
伊豫大掾橘勝國造
iyo daijō tachibana katsukuni tsukuru
0000-0655 Katsukuni
寛文拾一年八月日
kanbun 11 nen 8 gatsu hi
0000-0658 Kaneshige
上総介藤原兼重
kazusa no suke fujiwara kaneshige
0000-0674 Masateru
(菊紋) 法城寺越前守橘正照
(kiku) hōjōji echizen no kami tachibana masateru
0000-0674 Masateru
出雲大掾藤原吉武
izumo daijo fujiwara yoshitake
0000-0674 Masateru
一ッ胴脇毛二ッ胴断落 前嶋八郎 友次 (花押)
0000-0675 Tadayoshi
肥前國住陸奥守忠吉
hizen kuni ju mutsu no kami tadayoshi
0000-0676 Sadatsugu
備中國住人貞次作
bitchu kuni junin sadatsugu saku
0000-0676 Sadatsugu
康暦二年二月日
koryaku 2 nen 2 gatsu hi
0000-0678 Tōmasa
遠政
tōmasa
0000-0679 Masatoshi
越中守藤原正俊
etchu no kami fujiwara masatoshi
0000-0679 Masatoshi
慶長二拾年正月吉日
keichō 20 nen shōgatsu kichijitsu
0000-0680 Kiyonori
藤原清則
fujiwara kiyonori
0000-0680 Kiyonori
享徳四年三月日
kyōtoku 4 nen 3 gatsu hi
0000-0681 Kunisuke
國光作
kunimitsu saku
0000-0681 Kunisuke
河内守國助
kawachi no kami kunisuke
0000-0682 Kunikane
山城守藤原國包
yamashiro no kami fujiwara kunikane