Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Mei
0000-0684 Motohira
薩陽士奥平元平四十歳作
satsuyō shi oku taira motohira 40 sai saku
0000-0684 Motohira
天明三年癸卯二月日
tenmei 3 nen mizu-no-tō 2 gatsu hi
0000-0685 Motohira
七十六歳
76 sai
0000-0685 Motohira
奥大和守平朝臣元平
oku yamato no kami taira ason motohira
0000-0685 Motohira
文政二年卯二月
bunsei 2 nen u 2 gatsu
0000-0686 Motohira
薩陽士元平
satsuyō shi motohira
0000-0686 Motohira
安永十年二月日
anei 10 nen 2 gatsu hi
0000-0687 Motohira
奥大和守平朝臣元平
oku yamato no kami taira ason motohira
0000-0687 Motohira
寛政五巳秋
kansei 5 mi aki
0000-0690 Motohira
薩摩國奥大和守平朝臣元平
satsuma kuni oku yamato no kami taira ason motohira
0000-0690 Motohira
寛政二庚戌年春二月日
kansei 2 kanoe inu nen haru 2 gatsu hi
0000-0690 Motohira
本田親子生年廾八手自加劍梵字血溝
honda oya shi seinen 28 te mizukara kuwaeru ken bonji chimizo
0000-0692 Masahiro
肥前國河内大掾藤原正廣
hizen kuni kawachi daijō fujiwara masahiro
0000-0692 Masahiro
承応四年二月吉日
jōō 4 nen 2 gatsu kichijitsu
0000-0694 Kuniyoshi
國吉
kuniyoshi
0000-1200 Kanetsugu
兼次
kanetsugu
0000-0697 Unji
備前國住人雲次
bizen kuni junin unji
0000-0697 Unji
正和二二年十月日
showa 4 nen 10 gatsu hi
0000-0698 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0700 Unshō
備前國住雲生
bizen kuni ju unshō
0000-0703 Unshō
雲生
unshō
0000-0705 Unji
雲次
unji
0000-0706 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0709 Unshō
備前國宇甘郷雲生
bizen kuni ukan-gō unshō
0000-0709 Unshō
八幡大菩薩
hachiman daibosatsu
0000-0710 Unshō
雲生
unshō
0000-0711 Unshō
雲生
unshō
0000-0712 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0713 Unji
雲次
unji
0000-0714 Unjū
備前國宇甘住雲重
bizen kuni ukan ju unjū
0000-0714 Unjū
文和
bunna ...
0000-0715 Unjū
備前國住雲重貞治
bizen kuni ju unjū teiji ...
0000-0716 Unjū
備前國住雲重
bizen kuni ju unjū
0000-0716 Unjū
応安七年二月日
oan 7 nen 2 gatsu hi
0000-0717 Unshō
雲生
unshō
0000-0719 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0719 Unji
建武乙亥二年十一月日
kenmu kinotoi 2 nen 11 gatsu
0000-0720 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0721 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0722 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0723 Unshō
雲生
unshō
0000-0724 Unshō
雲生
unshō
0000-0725 Unshō
雲生
unshō
0000-0726 Unshō
雲生
unshō
0000-0727 Unshō
雲生
unshō
0000-0728 Unshō Nidai
雲生
unshō
0000-0729 Unshō
雲生
unshō
0000-0730 Unshō
雲生
unshō
0000-0731 Unji
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
0000-0732 Unji
雲次
unji