Sword Database

Record Type Periodsort icon Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Osaka Taema Tanto U-no-kubi-zukuri 26.66cm
Kanbe Taema Tanto 25.3cm
Kanbe Taema Tanto 26.36cm
Murakumo Taema Tanto 23.63cm
Natagiri Taema Wakizashi U-no-kubi-zukuri 39.69cm
Kogarasu Maru Tachi Amakuni Moroha-zukuri 62.5cm 1.2cm
Ō-Aoe Tachi Sadatsugu 77.57cm
Ko-Aoe Tachi 67.27cm
Yoshimi Samonji Tachi Sa 66.66cm
Hisanobu Tanto Hisanobu Hira-zukuri 23.94cm
Senjuin Katana Katana Shinogi-zukuri 70.3cm 1.9cm
Den Nagamitsu Katana Shinogi-zukuri 66.1cm 1.55cm
Shinkai Katana Shinkai Shinogi-zukuri 73.9cm 1.4cm
Yoshimochi Kodachi Yoshimochi Shinogi-zukuri 60.9cm 2.1cm
Kageyasu Tachi Kageyasu Shinogi-zukuri 73.93cm 2.12cm
Tomonari Tachi Heian (806-1184) Tomonari Shinogi-zukuri 80cm 2.9cm
Takanosu Wakizashi Heian (806-1184) Munechika 43.63cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 77.6cm 2.6cm
Mikazuki Munechika Tachi Heian (806-1184) Munechika Shinogi-zukuri 79.99cm 2.67cm
Ōdenta Tachi Heian (806-1184) Tenta Shinogi-zukuri 66.2cm 2.7cm
Dōjikiri Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 79.99cm 2.7cm
Tsuru Maru Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga Shinogi-zukuri 78.79cm 2.73cm
Ō-Kanehira Tachi Heian (806-1184) Kanehira Shinogi-zukuri 89.2cm 3.4cm
Yasuie Tachi Heian (806-1184) Yasuie Shinogi-zukuri 77.3cm 3.1cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 72cm 2.7cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 77cm 2.3cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 78.2cm 2.1cm
Masatsune Tachi Heian (806-1184) Masatsune Shinogi-zukuri 74.2cm 2.1cm
Munechika Tachi Heian (806-1184) Munechika Shinogi-zukuri 78.2cm 3.3cm
Yoshiie Tachi Heian (806-1184) Yoshiie Shinogi-zukuri 76.1cm 2.4cm
Kanenaga Tachi Heian (806-1184) Kanenaga Shinogi-zukuri 77cm
Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga
Sanemori Tachi Heian (806-1184) Sanemori Shinogi-zukuri 76.7cm 1.9cm
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 83.4cm 3.2cm
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 69.5cm 2.3cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 78.2cm 3.3cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 76.4cm 2.8cm
Sanemori Tachi Heian (806-1184) Sanemori Shinogi-zukuri 70.3cm 2.12cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 75.3cm 2.72cm
Sanemori Tachi Heian (806-1184) Sanemori Shinogi-zukuri 76.05cm 1.9cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 80cm 2.88cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 74.5cm 2.42cm
Sadatsuna Tachi Heian (806-1184) Sadatsuna Shinogi-zukuri 71.4cm 1.9cm
Sadatsuna Tachi Heian (806-1184) Sadatsuna Shinogi-zukuri 72.8cm
Yoshikane Tachi Heian (806-1184) Yoshikane Shinogi-zukuri 70cm 1.73cm
Aritsuna Wakizashi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 59.4cm 1.8cm
Sadahide Tachi Heian (806-1184) Sadahide Shinogi-zukuri
Kanenaga Tachi Heian (806-1184) Kanenaga Shinogi-zukuri 67.27cm 1.64cm
Yasutsugu Tachi Heian (806-1184) Yasutsugu Shinogi-zukuri
Nikkō Ichimonji / 日光一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.7cm 2.3cm