Sadatsuna

Sword ID 0000-0620  
Mei Mumei
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 72.8 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 3.45 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Sadatsuna School Hoki Ōhara
Period Heian (806-1184) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######