Masatsune

Sword ID 0000-0437  
Mei
正恒
masatsune
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.2 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Masatsune School Ko-Bizen
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-9-155
Links
Location
Certificate Type Certificate ID