Ōdenta

Sword ID 0000-0003  
Mei
光世作
mitsuyo saku
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 66.2 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) 3.33 Saki-haba (cm) 2.42
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Tenta School
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-3-F78, NN-1-6-18, JS-96
Links
Location Maeda Ikutokukai, Tokyo
Certificate Type Certificate ID