Den Nagamitsu

Sword ID 0000-0777  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 66.1 Sori (cm) 1.55
Moto-haba (cm) 2.7 Saki-haba (cm) 1.5
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith School
Period Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######