Masatsune

Sword ID 0000-0438  
Mei
正恒
masatsune
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.2 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) 2.8 Saki-haba (cm) 1.7
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Masatsune School Ko-Bizen
Period Heian (806-1184) Year
References[?] JK-75
Links
Location
Certificate Type Certificate ID