Tsuru Maru Kuninaga

Sword ID 0000-0012  
Mei
國永
kuninaga
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.79 Sori (cm) 2.73
Moto-haba (cm) 2.73 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kuninaga School Sanjo
Period Heian (806-1184) Year
References[?] NK-2-F6, NN-2-10-17, NN-2-28
Links
Location
Certificate Type Certificate ID