Aritsuna

Sword ID 0000-1150  
Mei
有綱
aritsuna
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 59.4 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 3.1 Saki-haba (cm) 2.3
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Aritsuna School Hoki Ōhara
Period Heian (806-1184) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type Certificate ID