Sword Database

Record Type Period Smith Tsukurikomi Nagasasort icon Sori
Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Hira-zukuri
Fudo Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu
Yoshihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshihira
Fudō Kuniyuki Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki
Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga
Kuniyori Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyori Hira-zukuri
Hidetsugu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hidetsugu Hira-zukuri
Hisanobu Naginata Kamakura (1184-1336) Hisanobu
Hojō-Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri
Kuninobu Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Kuninobu Hira-zukuri
Nagayoshi Katana Muromachi (1394-1570) Nagayoshi Shinogi-zukuri
Nagayoshi Tanto Muromachi (1394-1570) Nagayoshi Hira-zukuri
Yoshinori Wakizashi Muromachi (1394-1570) Yoshinori
Yoshinori Wakizashi Muromachi (1394-1570) Yoshinori
Shigemitsu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Shigemitsu Hira-zukuri
Masamitsu Tanto Muromachi (1394-1570) Masamitsu Hira-zukuri
Kuninaga Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kuninaga Hira-zukuri
Sukemasa Katana Muromachi (1394-1570) Sukemasa
Yukihira Ken Kamakura (1184-1336) Yukihira
Yoshihiro Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yoshihiro
Unji Tachi Kamakura (1184-1336) Unji
Kuniyoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Shinogi-zukuri
Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri
Sadahide Tachi Heian (806-1184) Sadahide Shinogi-zukuri
Yasutsugu Tachi Heian (806-1184) Yasutsugu Shinogi-zukuri
Ichi Tachi Kamakura (1184-1336) Ichi Shinogi-zukuri
Sadanori Katana Shinto (1596-1781) Sadanori Shinogi-zukuri
Kanehide Katana Gendaito (1912-present) Kanehide Shinogi-zukuri
Kunihide Yari Nanbokuchō (1336-1394) Kunihide 11cm
Kaneuji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 19.7cm
Nagamitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Hira-zukuri 20cm
Jumyō Tanto Muromachi (1394-1570) Jumyō Shinogi-zukuri 20.2cm 0.2cm
Hisakuni Tanto Kamakura (1184-1336) Hisakuni Hira-zukuri 20.3cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi 20.3cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 20.3cm
Yoshimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.5cm
Hōchō Sukashi Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.6cm 0.3cm
Korekazu Tanto Shinshinto (1781-1912) Korekazu Hira-zukuri 21.7cm 0cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 21.7cm
Tadamitsu Tanto Muromachi (1394-1570) Tadamitsu Hira-zukuri 21.7cm 0cm
Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8cm
Hōchō Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.8cm 0.3cm
Yoshimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8cm
Hōchō Tōshirō / 庖丁藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8cm
Yoshimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8cm
Yoshimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 21.8cm
Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 21.97cm
Kiyomaro Tanto Shinshinto (1781-1912) Kiyomaro Hira-zukuri 22cm