Yoshimitsu

Sword ID 0000-0979  
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 21.5 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.41 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 1 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] TBJ-655-F, DTI2011-8
Links
Location
Certificate Type Certificate ID