Yoshimitsu

Sword ID 0000-0997  
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 21.8 Sori (cm)
Moto-haba (cm) 2.1 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######