Hidetsugu

Sword ID 0000-0562  
Mei
来秀次
rai hidetsugu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Hidetsugu School Rai
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-2-76
Links
Location
Certificate Type Certificate ID