Kuniyoshi

Sword ID 0000-0942  
Mei
國吉
kuniyoshi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kuniyoshi School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] KT-231-2
Links
Location
Certificate Type Certificate ID