Den Unji

Sword ID 0000-0701  
Mei Mumei
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 64.3 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 2.69 Saki-haba (cm) 1.67
Moto-kasane (cm) 0.62 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Unji School Unrui
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID