Den Unji

Sword ID 0000-0699  
Mei Mumei
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.09 Sori (cm) 2.87
Moto-haba (cm) 3.15 Saki-haba (cm) 2.08
Moto-kasane (cm) 0.47 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Unji School Unrui
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID  

Den Unji