Dai Hannya Nagamitsu

Sword ID 0000-0063  
Mei
長光
nagamitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.6 Sori (cm) 2.9
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School Osafune
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-35, NK-9-F78, NK-9-222
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

大般若長光