Enju Katana

Sword ID 0000-0673  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.85 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 3.04 Saki-haba (cm) 1.95
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith School Enju
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######