Den Unji

Sword ID 0000-0702  
Mei Mumei
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 76.34 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) 3.16 Saki-haba (cm) 1.92
Moto-kasane (cm) 0.85 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Unji School Unrui
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID